Aktivita A1

Zefektívnenie a zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu

 

Cieľ  a účel aktivity:

Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok. Inovovať a zatraktívniť vyučovací proces v predmetoch zameraných na polytechnickú výchovu u žiakov ZŠ s následnou podporou orientácie ich ďalšieho štúdia na odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ.

 

Čiastková aktivita 1.1.1

Podpora polytechnickej výchovy žiakov základnej školy vybavením didaktickými pomôckami pre predmety technika, fyzika, chémia a biológia. Dodanie didaktických pomôcok pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu (fyzika, technika, biológia, chémia), konkrétne na 161 vybraných ZŠ v rámci 7 krajov (Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický) a 16 vybraných ZŠ v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
Realizácia vybavenia odborných učební sa uskutočnila podľa odporúčaného základného a doplnkového vybavenia pracovných skupín z projektu Dielne 1, ktorí vypracovali správu o využívaní dodaného MTZ na pilotné ZŠ na základe výstupov z riadených rozhovorov s učiteľmi pôsobiacich na  pilotných školách, návštev vyučovacích hodín jednotlivých predmetov a vyplnených dotazníkov od pedagogických zamestnancov a žiakov.

 

Čiastková aktivita 1.1.2

Je orientovaná na vytvorenie metodických a didaktických materiálov určených na zavedenie inovatívnych, moderných foriem a metód do vyučovacieho procesu zameraného na polytechnickú výchovu.
Tvorba uvedených metodických manuálov sa uskutočnila v rámci vytvorených pracovných skupín zložených z odborníkov – učiteľov zapojených 161 ZŠ z Konvergencie (7 samosprávnych krajov) a 16 ZŠ z Bratislavského samosprávneho kraju (technika, fyzika, biológia a chémia). Výsledkom je dokument v elektronickej forme pre každý predmet. Metodické materiály sú zverejnené na web sídle projektu a aj na web sídle ŠIOV.

Hlavnými výstupmi tejto aktivity sú 4 Metodologické manuály:

  • Metodologický manuál pre predmet Technika
  • Metodologický manuál pre predmet Fyzika
  • Metodologický manuál pre predmet Biológia
  • Metodologický manuál pre predmet Chémia

 

Čiastková aktivita 1.1.3

Táto Aktivitabola zameraná na monitorovanie využívania dodaných didaktických pomôcok, zber dát a následné spracovanie výstupov jednotlivých pracovných skupín. Prostredníctvom priamych návštev vyučovacích hodín, vypracovania a spracovania dotazníkov a následných správ sme overili využívanie dodaných didaktických pomôcok a využívanie nových foriem a metód v rámci vyučovacieho procesu vo vybavených školách.

 

Čiastková aktivita 1.1.4

Vybraní učitelia predmetov fyzika, technika, biológia, chémia zo 161 ZŠ z Konvergencie a 16 ZŠ v rámci BSK sa zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty do švajčiarskeho výskumného centra CERN. Pracovná cesta bola zameraná na využitie poznatkov učiteľov ZŠ v rámci zavedenia nových foriem a metód do vzdelávania predmetov zameraných na polytechnickú výchovu a následnú orientáciu žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie.

Cesta má slúžiť na motiváciu učiteľov, aby získané poznatky preniesli do vyučovacieho procesu a vhodnou formou prebudili u žiakov záujem o predmety polytechnickej výchovy resp. ovplyvnili ich rozhodnutie o ďalšom štúdiu.

 

Správa o používaní nových didaktických pomôcok za školský rok 2014/2015

Správa o dosahu nových metód a foriem vzdelávania

Správa o dosahu nových metód – sumár

Záverečná správa garanta A1.1

Záverečná správa garanta A1.1 RKZ