Aktivita A2

Nové formy prípravy žiakov ZŠ na povolanie

 

Cieľ a účel aktivity:

Zvyšovanie informovanosti žiakov ZŠ o povolaniach v konkrétnych oblastiach priemyselných odvetví, rozšírenie obzoru poznania, podnetov a motivácie žiakov ZŠ pri voľbe stredoškolského štúdia, výbere povolania ako aj uplatnenie pre tých, ktorí v budúcnosti plánujú nastúpiť do praxe, alebo na VŠ technického zamerania. Prostredníctvom inovatívnych a atraktívnych foriem spolupráce ZŠ so SOŠ, zamestnávateľmi a rodičmi zvýšiť záujem žiakov ZŠ o povolania technického zamerania (štúdium na strednej odbornej škole).

 

Čiastková aktivita 2.1.1:

Vypracovanie kritérií na tvorbu a posúdenie návrhov nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie, na základe ktorých budú vytvorené návrhy nových foriem prípravy žiakov na povolanie, ich posúdenie. Po následnom overovaní, či spĺňajú všetky zadefinované kritériá bol vytvorený „Manuál pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie“. Overenie vytvoreného Manuálu prebiehalo v spolupráci s pedagogickými zamestnancami na 35 vybraných ZŠ z Konvergencie a 5 vybraných ZŠ z BSK a bol umiestnený na web stránke národného projektu s možnosťou stiahnutia dokumentu.
Pedagógovia a odborníci, ktorí sa podieľali na návrhoch nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie a na následnom overovaní týchto foriem,  odovzdávali svoje skúsenosti na prednáškach pre ostatných učiteľov zapojených  škôl.
Učitelia zodpovední sa profesijnú orientáciu žiakov sa oboznámili s novými formami prípravy žiakov na povolanie na prednáškach. Miesta prednášok boli vybrané tak, aby rovnomerne pokryli základné školy na území Konvergencie a BSK regiónu. Prostredníctvom prednášok boli výchovní a kariérni poradcovia oboznámení aj s „Katalógom pracovných pozícií a nárokoch na nich pre účely profesijnej orientácie“ a „Nástrojom pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP na SOŠ“. Sú to výstupy prebiehajúceho národného projektu Dielne 1, ktoré informujú žiakov o vybraných druhoch povolania v súlade s potrebami trhu spoločnosti a napomáhajú pri práci so žiakmi už od piateho ročníka ZŠ k lepšiemu zorientovaniu sa pri rozhodovaní o výbere ďalšieho štúdia.

 

Záverečná správa garanta A2.1

Záverečná správa garanta A2.1 RKZ