O projekte

 

                      

 

 

Národný projekt : Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1:  Premena tradičnej školy na modernú
Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Kód ITMS projektu: K – 26110130738, RKZ – 26140130044
Cieľ: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

 

Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť. Projekt nadväzuje na úspešný národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, čím umožnil rozšíriť skupinu podporených základných škôl a zámer zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú výchovu.

Cieľom národného projektu bolo a je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu bolo skvalitniť a  zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Do projektu sme zapojili 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja. Dokopy mal projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie a následným výstupom bude zameranie žiaka na OVP na SOŠ.

Hlavným výstupom projektu v Aktivite 1.1 bol návrh minimálneho štandardu vybavenia didaktických pomôcok pre praktické vyučovanie a tvorba metodologického manuálu pre predmety zamerané na polytechnickú výchovu. Inovované formy a metódy vyučovania boli zamerané na využívanie viac praktických úloh v laboratórnych podmienkach, v prírode či v domácnosti, aby podporovali pracovné zručnosti žiakov zavedením polytechnickej výchovy, teda viac praxe do vyučovania, čo podporuje predstavivosť, kreativitu a flexibilitu žiakov.

V Aktivite 2.1. je hlavným výstupom Manuál pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie

Národný projekt sa zameral na:

  • zatraktívnenie kvality vzdelávania zameraného na polytechnickú výchovu;
  • podporu zvýšenia kvality vzdelávania na ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy;
  • vytvorenie štandardov nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

 

Cieľová skupina

  • žiaci základných škôl;
  • pedagogickí zamestnanci základných škôl;

 

Miesto realizácie projektu

  • celé územie Slovenskej republiky – 8 krajov SR: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

 

Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ (skrátene NP Dielne 2) sme realizovali v priebehu roku 2015 na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania ako zrkadlový na 177 zapojených základných školách v rámci celej Slovenskej republiky. NP vznikol na základe pozitívnych ohlasov zo strany učiteľov a čiastkových výsledkov pilotného overovania obsahových zmien vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Človek a svet práce v rámci Národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ (skrátene NP Dielne 1).

Zapojením ďalších základných škôl do NP sme rozšírili skupinu podporených základných škôl so zámerom zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú výchovu.

 

Kvalitatívne vyhodnotenie stavu realizácie NP OPV

Záverečná konferencia Národného projektu

Záverečná konferencia Národného projektu – zborník