Zavolajte nám: +421 / 2 / 5477 6774    


Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

O projekte

O projekte:

Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód
a foriem vzdelávania.
Curabitur mollis gravida vitae lorem nunc sagittis

Aktivita 1:

Inovuje a zatraktívňuje vyučovací proces v predmetoch, ktoré sú zamerané na polytechnickú výchovu u žiakov ZŠ s následnou podporou orientácie ich ďalšieho štúdia na odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ.
Maecenas iaculis nisl risus massa nulla dapibus turpis

Aktivita 2:

Zvyšuje záujem žiakov ZŠ o povolania technického zamerania prostredníctvom inovatívnych a atraktívnych foriem spolupráce ZŠ so SOŠ, zamestnávateľmi a rodičmi.

O projekte

Národný projekt  „Podpora polytechnickej výchovy
na  základných  školách“  umožní  rozšíriť  skupinu
podporených základných škôl a zámer zatraktívniť
a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach
zameraných  na  polytechnickú  výchovu.

Aktivita 1

Sústredí  sa  na   zvýšenie   kvality   vzdelávania  na      
ZŠ v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom
efektívnejšieho   a   atraktívnejšieho    vyučovacieho  
procesu   v   odborných  učebniach  a  laboratóriách
na základe dodaných nových didaktických pomôcok.

 

Aktivita 2

Je zameraná  na zvyšovanie informovanosti žiakov
ZŠ    o   povolaniach    v    konkrétnych     oblastiach
priemyselných odvetví, rozšírenie obzoru poznania,
podnetov    a    motivácie    žiakov    ZŠ    pri    voľbe
stredoškolského     štúdia     či     výbere   povolania.

Národný projekt: Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os 1:Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie č. 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Kód ITMS projektu:K – 26110130738, RKZ – 26140130044

Cieľ: Konvergenica a Regionálna konkurenciaschopnosť a zamestnanosť

 

Projekt vyberá učiteľov do pracovných skupín

 

V rámci národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ v cieľoch Konvergencia a RKZ, bude na  realizácii čiastkových úloh jednotlivých aktivít participovať 464 pedagogických zamestnancov zo zazmluvnených škôl. Vybraní pedagógovia budú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce.

 

Čítaj viac

 

 

In need for awesomeness, request a quote or just say hello!
*Name:
*Email:
*Message:
closing